KARADENİZ OYUNLARI STATÜSÜ

 

ANA METİN

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
 

1- TANIM

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne (KEİ) üye ülkeler arasında var olan sosyal ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, dört (4) yılda bir ayrı bir ülkede organize edilmek üzere, ana Statüde belirtilen amaçlara uygun olarak düzenlenen sportif bir organizasyondur.

2- AMAÇ


KEİ üye Ülkeleri arasında olimpizm felsefesi içerisinde, bu ülkelerin gençliği ve sporcuları arasında arkadaşlık ve dostluk bağlarını kuvvetlendirmek, mevcut sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak, Ulusal Federasyonlar arasındaki işbirliğini ve devamlı yardımlaşmayı sağlamak ve Uluslararası Sportif işbirliği yapmaktır.

3- KATILIMCI ÜLKELER

Katılımcı Ülkeler: Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna.

4- STATÜ


a. Oyunlar, Karadeniz Oyunları Bakanlar Konseyi himayesinde düzenlenecektir.

b. Oyunlara sporcu kayıtları, ülkelerin Spor Kurumları/Ajansları tarafından yapılacaktır. Kayıtları ilgili organizasyon komiteleri alacaktır.

c. Katılan ülkelerin sporcularını, tarafsızlık, dürüstlük, kardeşlik, centilmenlik, ve fair-play gibi ilkeler doğrultusunda bir araya getirecektir.

d. Irk, din, cinsiyet, ve politik sebeplerle herhangi bir ülke veya şahıs arasında fark gözetilmeyecektir.

e. Oyunlara, bu Statünün 3. bölümünde adı geçen ülkeler davet edileceklerdir.

f. Oyunlara katılacak sporcular, Uluslararası Federasyon kaidelerine uymak zorundadır. Ayrıca bu sporcuların Uluslararası Federasyonların yönetmeliklerindeki maddelere göre vatandaşlık taşımaları gerekmektedir.

g. Oyunlar 18 yaş ve altı Bay ve Bayan sporcular arasında yapılacaktır.
h. Sporcuların Oyunlara katılımına ilişkin mali hususlar, ev sahibi ülkenin organizasyon komitesi tarafından teklif edilir ve İdari Komite tarafından onaylanır.
i. Katılacak sporcular, ilgili Ulusal Federasyonlara kayıtlı olacaklardır.
j. Oyunların ismi hiçbir ticari sebeple değiştirilemeyecektir ve herhangi bir kurum /kişiye devredilmeyecektir.
k. Oyunların resmi dili İngilizce ve ev sahibi ülkenin dili olacaktır.
l. Oyunların sembolünü ve logosunu, oyunlara ev sahipliği yapacak şehir (ülke) kendi belirleyecektir. Logo ve kullanılan semboller İdari Komite tarafından onaylanacaktır. Ev sahibi şehir (ülke), müsabaka logosuna dair tüm isim ve haklara müsabaka sona erene kadar sahip olur, Oyunlardan sonra logo ve sembollere ilişkin isim ve haklar İdari Komiteye devredilecektir.
m. Oyunlar Temmuz ayının başından Eylül ayının sonuna kadar maksimum 7 günlük bir dönemde düzenlenecektir.
n. Oyunların birincisi 2007 yılında Türkiye’de düzenlenecektir. Oyunların ikincisi 3 yıl sonra 2010 yılında düzenlenecek, daha sonraki Oyunlar 4 yılda bir düzenlenecektir. Bakanlar Konseyi toplantılarında bir sonraki Oyunlara ev sahipliği yapacak ülke ve Takvim belirlenecektir.

o. Katılımcı sayısı, Uluslararası Federasyonların ön gördüğü geçerli kotalar göz önüne alınarak belirlenecektir.

p. Karadeniz Oyunlarına katılım, İdari Komite kanalıyla gerçekleşecektir. İlgili akreditasyon formları ve organizasyona ait diğer hususlar, organizasyon komitesinin sorumluluğunda olacaktır.

r. Oyunlarda WADA anti doping kuralları uygulanacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
YETKİLİ ORGANLAR


5. BAKANLAR KONSEYİ

A) Karadeniz Oyunlarının en yetkili karar birimidir.

B) Dört yılda bir defa Oyunlar döneminde ev sahibi ülkede toplanır.

C) Kararlar oy çokluğu ile alınacaktır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu geçerli sayılacaktır.

D) Ev sahibi ülkenin Bakanı, Bakanlar Konseyi Toplantısına başkanlık eder.

E) Bakanlar Konseyi bir sonraki Oyunların Takvimini onaylar.

F) İhtiyaç halinde, Statü üzerinde yapılacak değişiklikleri değerlendirir ve onaylar.

G)Oyunların amacına uygun olarak gerekli her türlü tedbiri alır.

H) Karadeniz Oyunlarına katılmak isteyen yeni ülkelerin kabulünü yapar.

6. İDARİ KOMİTE VE GÖREVLERİ


A) Karadeniz Oyunları’nın koordinasyon birimi, düzenli aralıklarla toplanan İdari Komitedir. Komite, her KEİ üye ülkesinden 2 temsilciden oluşacaktır. Bunların içinden bir (1) Başkan, iki (2) Başkan Yardımcısı seçilecektir. İdari Komitenin Başkanı ev sahibi ülkeden olacaktır. Başkan Yardımcılarından bir tanesi, bir önceki Oyunlara ev sahipliği yapan ülkeden, diğer başkan yardımcısı ise bir sonraki oyunlara ev sahipliği yapacak ülkeden olacaktır.

B) İdari Komite, Oyunların yapıldığı yıl üç (3) kere toplanacaktır. Toplantılar, Oyunlardan 6 ay önce, Oyunlar esnasında ve Oyunlardan 1 ay sonra gerçekleştirilecektir.

C) Oyunların düzenlenmediği yıl Komite bir (1) kez toplanacaktır.

D) Her ülkenin bir (1) oyu olacaktır. Kararlar oy çokluğu ile alınacaktır. Kararlar alınırken, oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu geçerli olacaktır.

E) Komite, Uluslararası Federasyonlar ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile işbirliği içinde, üye ülkelerin Oyunlara ilişkin görüşlerini göz önüne alarak mali, idari ve teknik hususlarla ilgilenecektir.

F) Oyunların Disiplin, Anti-doping, Yasal değerlendirme ve Hakem Komitelerinin üyelerini seçecektir.

7. GENEL SEKRETER

Genel Sekreterliğin merkezi Türkiye’dedir.
Genel Sekreter Türkiye’den olacaktır.
Genel Sekreterin görevleri;

A) İdari Komite tarafından alınan kararları uygulamak,

B) İdari Komite tarafından onaylanan idari konuları yönetmek,

C) Tüm doküman ve evrakları kaydetmek, gerekli yazışmaları yapmak, alınan kararlara dair ilgili ülkeleri bilgilendirmek,

D) Toplantı gündemini hazırlamak ve Başkan’ın talebi üzerine İdari Komiteyi toplantıya çağırmak,

E) Organizasyon Komitesi tarafından hazırlanan Yarışma Takvimini İdari Komiteye sunmak.

8. ORGANİZATÖR ÜLKEDEKİ KOMİTELER

Kurulların oluşturulmasında bir kıstas belirlenmelidir. Bu kıstas, Uluslararası Federasyonların prensipleri doğrultusunda aşağıdaki komiteler kanalıyla belirlenir. Organizatör Komiteler, İdari Komiteye karşı sorumludur. Komitelerin görevleri ilgili uluslararası federasyonlara uygun olmalıdır.

A) Yarışma Komitesi
B) Enformasyon, Değerlendirme, İstatistik ve Medya Komitesi
C) Araştırma ve Bilim Komitesi
D) Sağlık Komitesi
E) Her branş için Teknik Komite
F) Pazarlama Komitesi
G) Güvenlik Komitesi
H) İhtiyaç duyulan diğer Komiteler


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKLAR VE SORUMLULUKLAR


9. ORGANİZASYON KOMİTESİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

a. Ülkelere gerekli katılım formlarını göndermek,
b. Yarışmalara katılacakların kalacakları yerleri belirlemek,
c. Her türlü iç ulaşımı sağlamak,
d. Yarışmalar için gerekli malzemeleri temin etmek,
e. Yarışmaların güvenliğini sağlamak,
f. Katılımcıların sağlık konularına ilişkin her türlü tedbiri almak,
g. Her türlü enformasyon malzemesinin basımını sağlamak.

10. YARIŞMALARA KATILACAK ÜLKELERİN HAK VE SORUMLULUKLARI


a. İlgili organizasyon komitesi tarafından tam pansiyon konaklama artı yerel transfer karşılığı belirlenen ve İdari Komite tarafından onaylanan katılım ücretini öderler.

b. Toplam miktarın %30’u olan depozito ücretini Oyunlardan 6 ay önce katılımlarının garantisi olarak Organizasyon Komitesi hesabına yatırırlar. Geriye kalan miktar varışta ödenecektir.

c. Depozito, o ülkenin Organizasyon Komitesine ödeyeceği toplam miktardan düşülür, ancak ilgili ülke Oyunlara iştirak etmezse, depozito Organizasyon Komitesine kalır.


11- OYUNLARA DAHİL OLAN SPOR DALLARI

a.Sadece Yaz Olimpik spor dalları bu Oyunlara dahildir.

b. Ev sahibi ülkenin, Oyunlara dahil etmek üzere, Gösteri Sporları Programı teklif etme hakkı vardır.

c. Oyunlar en az 7 dalda organize edilecektir.

d.Branşlar tercihen 2 takım ve 5 ferdi olmak üzere Olimpik branşlar olacaktır.

d.İdari Komite, ev sahibi ülke ile beraber, Oyunlara dahil olacak branşları ve sayısını belirleyecektir.

e.Herhangi bir branşta Oyunların yapılabilmesi için takım sporlarından en az 4 ülke, ferdi sporlardan en az 6 ülke sporcusunun kayıt yaptırması gerekmektedir.